Skip to Main Content

Main Navigation

Search Job Vacancies Jobs & Careers Register

Headteacher - Ysgol Gymraeg Teilo Sant

Vacancy Details


Summary
Salary: £52,723 - £61,166
Location: Ysgol Teilo Sant, Llandeilo, Carmarthens
Region: Llandeilo
Job Type: Permanent - Full Time
Vacancy Group: Primary Schools
Category: Education & Children
Closing Date: 08/22/2021
Date Posted: 08/23/2021
Reference: 2/006552

Description

Dyddiad Cau: Canol dydd, Dydd Llun, 23ain o Awst 2021

Ysgol Gymraeg Teilo Sant

PENNAETH

Yn eisiau erbyn Ionawr 2022  

Graddfa Gyflog: £52,723 - £61,166 (L10 - L16)

195 ar y Gofrestr

Mae Ysgol Gymraeg Teilo Sant yn ysgol benodedig Gymraeg lewyrchus, sy’n darparu ar gyfer disgyblion o 3-11 oed. Mae wedi'i lleoli yn nhref atyniadol Llandeilo, yng nghalon dyffryn Tywi, Sir Gâr.

Dymuna’r llywodraethwyr benodi unigolyn blaengar, uchelgeisiol a deinamig, sy’n ymarferydd ysbrydoledig, brwdfrydig ac ymroddgar, i arwain yr ysgol i lwyddiant pellach, drwy sicrhau cyfleoedd dysgu rhagorol a chyson i bob disgybl.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â:
gweledigaeth glir a brwdfrydedd am ragoriaeth addysgol; angerdd ac ymrwymiad i ddatblygu’r ysgol ymhellach a pharhau i wella safonau cyflawniad pob disgybl;
disgwyliadau uchel i sicrhau bod disgyblion yn cael eu hysgogi, eu hysbrydoli, a’u herio i wireddu eu potensial, a chyfrannu’n gadarnhaol at fywyd yr ysgol a’r gymuned ehangach;
gweledigaeth strategol acarloesol mewn effeithiolrwydd ysgol, cynhwysiant a lles, ac effaith rhain ar ddeilliannau disgyblion;
gallu i gynnig cyfleoedd cyfoethog ac amrywiol, gan sicrhau profiadau dysgu eang a pherthnasol i bob disgybl, wrth wreiddio egwyddorion y Cwricwlwm Newydd i Gymru;
sgiliau cyfathrebu dwyieithog eithriadol, yn llafar ac ysgrifenedig, a’r gallu i ymgysylltu’n effeithiol â phlant ac oedolion trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg;
sgiliau a phrofiad arwain a rheoli rhagorol, a’r gallu i ysbrydoli a gweithio’n llwyddiannus gyda staff, llywodraethwyr, rhieni/gwarcheidwaid a rhanddeiliaid.

Mae'r ysgol hon wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac mae'n disgwyl i'r holl staff rannu'r ymrwymiad hwn. BYDD YR YMGEISYDD LLWYDDIANNUS YN DESTUN GWIRIAD MANWL Y GWASANAETH DATGELU A GWAHARDD (DBS).

Llunio Rhestr Fer: Dydd Mawrth, 31ain o Awst 2021

Profion Seicometrig Ar-lein: Erbyn Dydd Mawrth, 14eg o Fedi 2021

Cyfweliadau: Dydd Llun a ddydd Mawrth, 27ain a 28ain o Fedi 2021

Brexit - Rhaid i pob un o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir NAD ydynt yn gymwys i wneud cais am yr hawl i weithio yn y DU o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE gael rhyw fath arall o ganiatâd mewnfudo yn eu galluogi i weithio o 1af Ionawr ymlaen. Am fwy o wybodaeth ewch i; The UK's points-based immigration system: An introduction for EU citizens (publishing.service.gov.uk)

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

In order to apply for this vacancy, you must be able to supply the required answers to the following questions:

  • Can you provide evidence that you have the right to live and work in the UK?

Downloads:

Vacancy Links:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Ysgol / School
Telephone: 01558 823489
Email Address: admin@teilosant.ysgolccc.cymru

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now