Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Chwilio am Swyddi... Swyddi a Gyrfaoedd Cofrestru

Gofalwr Cartref

Manylion Swydd Wag


Crynodeb
Cyflog: £19,312* - £21,699* *Pro-rata
Math Swydd: Swydd barhaol - rhan-amser
Grŵp Swydd Wag: Cymunedau
Categori: Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Dyddiad Cau: 31/10/2021
Dyddiad Postio: 07/10/2021
Cyfeirnod: 19/014097

Disgrifiad

Dyddiad Cau: 31/10/2021

Gofalwr Cartref – Swyddi gwag ledled Sir Gaerfyrddin

Swyddi parhaol hyd at 35 awr yr wythnos

Contractau hyblyg a threfniadau gweithio achlysurol ar gael

Gradd D - £10.00 - £11.24 yr awr

Fel rhan o Dîm Gofal Cartref Sir Gaerfyrddin, byddwch yn gwisgo'ch gwisg gyda balchder, wrth i chi gefnogi rhai o'n preswylwyr mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau lleol. Gallwch wneud gwahaniaeth go iawn; bydd eich cymorth yn galluogi pobl ag anghenion gofal (pobl oedrannus yn bennaf, ond nid yn unig) i fyw yn eu cartref eu hunain pan fydd yn rhy anodd iddynt ymdopi ar eu pennau eu hunain.

Rydym yn cynnig cyfraddau tâl rhagorol; rydym yn eich talu i deithio rhwng galwadau ynghyd â 45c y filltir am gostau ceir. Mae gennym gynllun pensiwn o safon uchel a lwfansau gwyliau, mamolaeth a thadolaeth hael. Mae Gofalwyr Cartref yn gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc (mae'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu 365 diwrnod y flwyddyn). Mae gofalwyr sy'n gweithio ar rai penwythnosau yn rheolaidd yn derbyn y cyfraddau tâl uwch, ac yn cael tâl amser dwbl am weithio ar ŵyl banc. 

Darperir ffonau symudol i'n holl Ofalwyr Cartref weld eu rotâu a gwybodaeth am yr hyn sy'n digwydd yn y gwasanaeth a'r cyngor sir ehangach, gan gynnwys cynlluniau gostyngiadau i staff.

Fel Gofalwr Cartref, bydd eich dyletswyddau'n cynnwys darparu gofal personol (helpu pobl i gael bath, golchi, gwisgo, defnyddio'r toiled), paratoi prydau bwyd, rhoi meddyginiaeth, a hefyd gallwn helpu pobl i adsefydlu er mwyn adennill eu hannibyniaeth. 

Os oes gennych unrhyw brofiad blaenorol o weithio mewn cartref preswyl, ym maes gofal cartref neu ofal iechyd, mae gennym ddiddordeb arbennig mewn clywed gennych.

Dim profiad? Os ydych yn cyfathrebu'n dda ag eraill, yn meddu ar agwedd gadarnhaol at waith, ac am wneud pethau'n well i bobl sydd angen ein gofal, gallwn gynnig hyfforddiant a chymorth i chi gyflawni'r rôl.

Mae bod yn Ofalwr Cartref yn rhoi llawer o foddhad. Byddwch yn ennill sgiliau a phrofiad amhrisiadwy. Rydym yn cynnig llawer o gyfleoedd hyfforddi a datblygu. Felly, p'un a ydych am fod yn Ofalwr Cartref fel gyrfa hirdymor neu a ydych am dreulio peth amser yn Ofalwr Cartref i ennill profiad hanfodol a sgiliau pwysig cyn dechrau ar yrfa wahanol ym maes gofal cymdeithasol, y byd gwaith ehangach, neu addysg uwch, rydym am glywed gennych.

Mae'n ofynnol i weithwyr Gofal Cartref gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Byddwn yn rhoi'r holl gefnogaeth a chymorth sydd eu hangen arnoch i ddod yn weithiwr gofal cymdeithasol cofrestredi Cofrestru | Gofal Cymdeithasol Cymru

Os ydych am gael sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â:
•    Goruchwylwyr ar Ddyletswydd - 01267 246928
•    Eleri Gealy – 01267 242474

Bydd gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Fel rhan o Bolisi a Gweithdrefn y Cyngor mae bellach yn ofynnol i weithwyr gofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Diweddaru gan y DBS. Codir tâl blynyddol o £13 i danysgrifio i'r gwasanaeth hwn a fydd yn cael ei dalu gan yr unigolyn. Bydd yr Awdurdod yn talu am y gwiriad DBS cyntaf.

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch ‘Eitemau a lawrlwythwyd’ i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm ‘Gwneud cais’ am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr:

Dolenni Swyddi Gwag:

Cysylltiadau
Cyswllt 1
Enw'r cyswllt: Eleri Gealy
Ffôn: 01267 242474
Cyfeiriad e-bost: MEGealy@carmarthenshire.gov.uk

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr